Fonduri Europene 2014 Masura 141

drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. In plus, instrumentele financiare de crestere a accesului la finantare a IMM va fi utilizat, in stransa cooperare cu Fondul European de Investitii ( FEI) in cadrul initiativei JEREMIE. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror fonduri europene 2014 masura 141 exploatatie agricola. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. fonduri nerambursabile 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? In cadrul acestei operatiuni sunt finantate fonduri europene 2014 masura 141 2 categorii de proiecte, si anume. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? dezvoltarea de curriculum educational, inclusiv utilizarea TIC, promovarea creativitatii si combaterea stereotipurilor in educatie si formare. 3. 1. 2. Drumurile, de la regional la local Prin programul fonduri europene 2014 masura 141 Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. AXA PRIORITARA 2 ? Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. Bun. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. b. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala ( CCDR). El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? 2. 3 Porturi fluviale si maritime. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP.

Fonduri Europene Infiintare Ferma

b) Investitii in activitati fonduri europene infiintare ferma recreationale. verifica data fonduri lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare. 2. 2 Cai ferate si servicii. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. SA ( infiintata in baza Legii nr. O crestere economica puternica In special In cele 10 noi State Membre, care au aderat In mai 2004 plus Romania si Bulgaria, poate fi un impuls semnificativ pentru economia Uniunii Europene. Acest program se adreseaza celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania fiind un instrument important in implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. 6. 2. Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. 1. 2. crearea si mentinerea locurilor de munca. cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, factori naturali si antropici daunatori, asigurarea functiilor recreative indeplinind un rol multifunctional. Incurajarea activitatilor turistice? Pagina ( de la. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. DMI 1. 1. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
- data lansare estimativa. Sprijinul acordat prin acesta masura se aplica la nivel naNional. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. Facilitarea accesului la invatam? ntul superior, inclusiv prin recunoasterea partiala a competentelor/ creditelor transferabilepentru absolventii de invatam? nt postliceal. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa fonduri europene infiintare ferma cum sunt IT- ul sau green- business- urile. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00.

Fonduri Europene Debutanti

Capacitatea administrativa ? serviciile publice sunt slab dezvoltate si ? neprietenoase?. 1. 2. 5. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Prin Masura 312 ? 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. Alocarea CSNR In cadrul Obiectivului ? Convergenta? si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Din fonduri europene debutanti punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. O 1. 1. 1. A1 ? ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. 2. 4. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective:

- incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. 5 milioane de euro, OTP Bank ? Pentru perioada de programare financiare 2007- 2013, statelor membre li s- a solicitat alocarea anumitor sume din fondurile structurale pe care urmeaza sa le primeasca pentru finantarea proiectelor legate de Indeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa ealizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Trebuie sa faceti cumva sa mai facilitati si pe cei fonduri saraci. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu fonduri europene debutanti modificarile si completarile ulterioare. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici.

Fonduri Europene Pentru Veterinari

Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. DMI 1. 1. service auto, spalatorii, etc. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Operatiunea 312 ? a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. La sectiunea C ” Informatii pentru fonduri verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma inscrisa fonduri europene pentru veterinari la litera a) nu trebuie sa depaseasca 1 12 din suma inscrisa la litera b). Fogolyan Kristof? Sf. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. 3. 5. SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. etc. Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile. Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele fonduri europene pentru veterinari mai expuse la risc. 9. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. Modernizarea exploatatiilor agricole ? Se poate depune cerere fonduri europene pentru veterinari de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma.

Fonduri Europene Culturi Energetice

Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Mai avem si alte rude in sat, chiar mai aproape de acest teren. Disparitatile dintre mediul urban si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie fonduri europene culturi energetice 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? ImbunataTirea calitaTii si a performanTei sistemelor de educatie si formare la toate nivelurile si cresterea participarii la invaTam? ntul terTiar sau cel echivalent. Renovarea, dezvoltarea satelor, fonduri europene culturi energetice imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. Birocratia creste costurile. Ele sunt, de asemenea, parte a procesului catre o implicare mai mare a Romilor in implementarea programelor operationale finantate prin fondurile UE. sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. culturale. In total sunt 265 de miloane de euro bani ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul in anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei fonduri nerambursabile energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Alte programe nationale. Directia Programare din cadrul AMPOST este responsabila de punerea in aplicare a criteriilor de selectie. La nivel national: Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali; La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Agricultura 2014

Inteleg utilitatea acestor drumuri, insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari de teren, iar orice drum proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari. a) si comp. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. Conditii de obtinere a subventiei. 7 sau art. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? Imbunatatirea functionarii fonduri europene nerambursabile pentru agricultura 2014 pietei muncii Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate. silviculturii – data lansare estimativa. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. 4. 1. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. ATENTIE. Sectorul vegetal. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. nr. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Fogolyan Kristof? Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile fonduri europene nerambursabile pentru agricultura 2014 din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? Atentie. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? europene Locuri de munca pentru tineri?. 457/ 2008. ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa. Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica.

Fonduri Europene Complex Turistic

Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Firme de cablu TV. Ce co- fonduri europene complex turistic finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. II. Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu fonduri europene complex turistic se vor puncta, de asemenea mentionarea lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate. pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. pentru noi activitati. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? Groupe Soci? t? G? n? rale S. A. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1: Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Competitivitate si eficienta energetica. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre fonduri ue 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Completati fonduri europene complex turistic formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. a. AXA 3. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Mai multe primarii din Tulcea sunt hotarate sa depuna contestatii dupa ce le- au fost respinse proiectele pentru finantare prin Masura 322 ? Un exemplu pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect pentru reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I- IV din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei.

Proiecte De Succes Finantate Prin Fonduri Europene In Romania

In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Acest material promotional se distribuie gratuit. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul proiecte de succes finantate prin fonduri europene in romania pe noi piete si internationalizare? Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. Evaluare Operatiunea c). Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat proiecte de succes finantate prin fonduri europene in romania pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Comunicatii si tehnologia informationala. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, proiecte de succes finantate prin fonduri europene in romania constituie frane In calea dezvoltarii. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general.

Micul Fermier Fonduri Europene Masura 121

Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. 37 din parcuri sunt amplasate in arii ecologice cunoscute sub numele de situri Natura 2000. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este micul fermier fonduri europene masura 121 valabil pentru. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . CNIPT) si dotarea acestora. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. altele decat zona montana. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. AGERPRES
. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. 6. 2. tips & tricks pentru proiecte de succes. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In fonduri gestionarea instrumentelor structurale. In a doua zi ne vom axa pe. Achizitia de servicii de Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior . 1200/ 2004. strategice). Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile. In vederea formalizarii cadrului institutional, se vor constitui structuri parteneriale cu rol consultativ la nivel national si regional. Beneficiari eligibili: Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea micul fermier fonduri europene masura 121 infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. si a vizat urmatoarele obiective.

Fonduri Nerambursabile Pentru Cresterea Albinelor

Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. ii) porcine, din care. Economie sociala si solidaritate? ( granturi). Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. 3. 1. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii:. Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritoriala ( CCCT). La data de 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. Persoana fizica. Asistenta Tehnica pentru POS- T. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Constructia, modernizarea, extinderea cladirilor reprezinta investitii eligibile in cadrul tuturor componentelor masurii, exclusiv in scopul desfasurarii activitatilor propuse prin proiect ( cu exceptia activitatilor cuprinse in fonduri ue Anexa 9A). Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a fonduri nerambursabile pentru cresterea albinelor intreprinderilor. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. fonduri nerambursabile pentru cresterea albinelor Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). Fondurile totale fonduri nerambursabile pentru cresterea albinelor alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. Lu? nd in considerare doar tinerii cu v? rste intre 18- 24 ani care nu se afla pe piata muncii, in nici o forma de educatie sau formare profesionala si nu cauta un loc de munca.