Archives for 

Fonduri europene

Fonduri Europene Pentru Transporturi Rutiere

Au expirat fonduri europene pentru transporturi rutiere termenele de depunere pentru regiunile. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? Tilul proiectului. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . operatorii economici din sectorul energetic. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Orientarea integrata 10. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Administratie si buna guvernanta. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. 136 2006. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela fonduri europene pentru transporturi rutiere ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. Profesionisti in piata muncii? au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. in situatia in care pentru anumite cereri de finantare AMPOST solicita informatii suplimentare de la solicitant cele 45 de zile lucratoare nu vor cuprinde perioada de raspuns a solicitantului. Nu se acorda punctaj decat pentru fonduri una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. CE finanteaza. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale.

Fonduri Nerambursabile Pentru Legumicultura

Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. Competente pentru competitivitate ( strategice). 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. de schimbarile din acest sector, precum si asigurarea de venituri alternative fonduri nerambursabile pentru legumicultura din activitati, altele decat pescuitul. modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. NU in cadrul acestei masuri. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. Calificarea ? Programul Operational Regional POR A5 ? Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. 3. 2. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. serviciile publice sunt slab dezvoltate si ? neprietenoase?. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia fonduri nerambursabile pentru legumicultura electronica unica, special elaborata in acest sens. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. Societate pe actiuni ? eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. ATENlIE! Obiective specifice. 4. 1. 3. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. 16. Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri ue fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. Axa prioritara 1. ATENTIE. Operatiunea c). 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I. M. M. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. 911 din 10/ 08/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? fonduri nerambursabile pentru legumicultura sunt. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite.

Gradinita Cu Fonduri Europene Nerambursabile

Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. apdrp. ro a gradinita cu fonduri europene nerambursabile publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi europene organizate incepand cu luna martie 2011. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Mediul rural ? din cadrul PNDR. i animale ( materie prima) pentru consum uman  i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru gradinita cu fonduri europene nerambursabile sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfa oara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole  i a caror exploataNie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa intre 2  i 8 UDE 1
. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? Reabilitarea DJ 701 limita jud. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? ORIENTAREA CATRE ? E- COEZIUNE? Gestionarea datelor electronice poate reduce in mod semnificativ sarcina administrativa, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de control a proiectelor si cheltuielilor. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. 2013, pastrandu- se in acelasi timp, echilibrele macroeconomice la nivele cat mai stabile. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita gradinita cu fonduri europene nerambursabile decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Studenti

fonduri europene nerambursabile pentru studenti uziile primei zile. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Incurajarea activitatilor turistice? Obiectivul Convergenta. I. F. N. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. APEL DESCHIS . cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. Taxa de fonduri ue participare include materialele utilizate pe parcursul trainng- ului, pauzele de cafea, diplomele de participare, un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. cani, pixuri, tricouri, sepci, cutii de chibrituri, brelocuri, etc. Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Romaniei? 5. 1. Sectorul vegetal. care vizeaza numai municipiul si care nu sprijina cu nimic orasele- satelit din zona. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. Aceasta suma reprezinta un sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de care au nevoie pentru a continua implementarea proiectelor. 23. 05 ? 23- 08. 2011. 1. 4. In acest caz, Agentia va aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare. Achizitionarea de echipamente fonduri europene nerambursabile pentru studenti TIC si periferice. sprijinirea institutiilor de microfinantare din UE), Programele TAM ( Managementul schimbarii de directie) si BAS ( Servicii de consultanta pentru Afaceri). Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. 136 2006. accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare contractul de finantare nu va fi incheiat. 5. 2. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. POSDRU 82 5. 1 S 46308. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? 80% contributia Uniunii Europene . Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid  i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard.

Fonduri Europene Pentru Orfelinat

Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. 20 2. iii. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Intrebarile mele ar fi. 2. 1 Drumuri nationale. Cu acest mecanism solicitantii de fonduri europene isi pot sustine partea de cofinantare. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. adica faci proiectul, incepi implementarea si trebuie sa acoperi. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? pentru realizarea de activitati de indepartare a deseurilor rezultate din in urma curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila prin intermediul Masurii 312 ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? ?. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata fonduri europene pentru orfelinat integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. Facilitarea accesului la invatam? ntul superior, inclusiv prin recunoasterea partiala a competentelor/ creditelor transferabilepentru absolventii de invatam? nt postliceal. un proces de consultare fonduri europene pentru orfelinat parteneriala bine gestionat. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. In urma reorganizarii Guvernului In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR. Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi. sprijin financiar pentru copii. iv. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. Fonduri europene pentru educatie fonduri ue comuna Dumesti. b. Ilfov ? Mediul rural ? mai mult decat agricultura ( granturi). Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? Profesionisti in piata muncii?

Fonduri Europene Reciclare

Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat N 578 2009. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. pentru noi activitati. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. Oratori. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Operatiunea 3: fonduri nerambursabile Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? Se modifica si perioada de control la fata locului, respectiv pana la data de 15 noiembrie 2010. Capacitatea administrativa ? serviciile publice sunt slab dezvoltate si ? neprietenoase?. Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel putin 30% sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel. Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. 1083/ 2006 din iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a fonduri europene reciclare padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. 30 milioane de euro, BRD ? fonduri europene reciclare Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. politieneasca si judiciara. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate.

Fonduri Europene Pentru Cresterea Prepelitelor

dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. fonduri europene pentru cresterea prepelitelor diversificarea activitaNilor i veniturilor. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de fonduri nerambursabile depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. fonduri europene pentru cresterea prepelitelor ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Ce sunt cheltuielile eligibile? Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. 1. 2 Invatamant superior de calitate. intreprinzator debutant? Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. Da asta, sa zic fonduri europene pentru cresterea prepelitelor asa, este masura incitativa, adica ai subventii daca cultivi terenul. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Imbunatatirea si cresterea competivitatii sectorului agricol pentru tinerii fermieri precum si sprijinul procesului de modernizarea si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, bunastarea animalelor, igeana si siguranta la locul de munca. CIAP analizeaza propunerile si documentele elaborate in cadrul comitetelor consultative si agreeaza gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind implementarea, monitorizarea si evaluarea interventiilor stabilite prin documentele de programare. 1828/ 2006. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. Pescuitul costier la scara mica. si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. granturi). In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ?

Fonduri Europene Crestere Pasari

Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru fonduri europene crestere pasari a va oferi mai multe detalii. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. 338 2005, cu modificarile i completarile ulterioare. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Programul National de Dezvoltare Rurala. Valoarea proiectului este de 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 lei asistenta financiara nerambursabila. PROGRAMARE STRATEGICA CONSOLIDATA ORIENTATA SPRE REZULTATE Comisia propune un proces de programare orientat mai mult catre rezultate pentru a imbunatati eficacitatea programelor politicii de coeziune. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. Proiectele aprobate sunt. Masura 3. 1 – Actiuni colective. Incurajarea fonduri europene crestere pasari si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, fonduri europene crestere pasari imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste fonduri cursuri sub forma de bursa. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. 1. 2. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. Pentru orice tip de pesiune trebuie sa indepliniti anumite starndarde, sa aiba cel putin 3 margarete, sa puteti oferi activitati de recreere, sa aveti o cofinantare de cel putin 50% fara TVA. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Eu de exemplu nu pot lua fonduri ca nu cunosc pe nimeni de aceea si` mi doresc o afacere zic eu profitabila dar ar trebui sa se acorde o sansa si celor care nu au si ar vrea sa aiba. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 4. 1. 2.

Fonduri Europene Pentru Culturi De Catina

In sedinta de astazi, Guvernul Rom? niei a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. suma maxima pentru imprumut poate fonduri structurale fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. inovarea proceselor de productie si a produselor. La polul opus se afla Programul Operational Sectorial Transport ( POS T), care fonduri europene pentru culturi de catina a avut si cel mai mic grad de absorbtie, de numai 2, 59%, in cadrul acestuia fiind depuse doar 80 de proiecte, din care 41 au primit decizie de finantare. entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea din perioada noiembrie ? Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Alte programe nationale. Washington DC) ? persoane fizice. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. Posibili participanti. Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana fonduri europene pentru culturi de catina pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00.

Fonduri Europene Pentru O Vulcanizare

I. Disparitatile dintre mediul urban si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. 13. culturale. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. Nota*. destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . Sprijin pentru informare si publicitate. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I. M. M. Din aceasta cauza, autoritatile publice se confrunta cu probleme fonduri europene pentru o vulcanizare in elaborarea proiectelor. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de fonduri europene pentru o vulcanizare euro. a) Conditii financiare. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. 44 16 aprilie 2008). Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie. organizaNii de imbunataNiri funciare constituite conform Legii nr. 138 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. DMI 6. 2. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. maxim 12 puncte). Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Dotarile in infrastructura pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. in acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* fonduri nerambursabile din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”. februarie 2011 Axa prioritara 7. SCA ( infiintata in baza Legii nr. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). 1. 5. Totusi, va exista o distinctie intre regiunile mai putin dezvoltate, regiunile de tranzitie si regiunile mai dezvoltate pentru a asigura concentrarea fondurilor potrivit nivelului produsului intern brut ( PIB). 31 1990, cu modificarile si completarile fonduri europene pentru o vulcanizare ulterioare). Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.