Category Archives: Fonduri europene

Fonduri Europene 2014 Masura 312

1. 2 Invatamant superior de calitate. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. Acesta poate contine o serie de proiecte mai mici care sa formeze un program coerent. 1. 3. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii fonduri europene 2014 masura 312 de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, fonduri europene 2014 masura 312 pana la epuizarea bugetului. costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. 2. 2 Cai ferate si servicii. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. 3. 1. 3. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru fonduri structurale anul 2010. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant fonduri europene 2014 masura 312 superior si este organizata in conformitate cu art. 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 321 de proiecte, astfel. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala ( CCDR). Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Calificari europene ( strategice). acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului.

Fonduri Europene Pentru Sere De Rosii

din PNDR. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. camerele de comert si industrie. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Pentru perioada 2007- fonduri nerambursabile 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum fonduri europene pentru sere de rosii si al combaterii deficientelor economiei romane. coeziunii economice si sociale. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune fonduri europene pentru sere de rosii sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. In cazul in care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru producerea de energie regenerabila se va avea in vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. Mediul rural ? mai mult decat agricultura ( granturi). 3. 5. sanatate, baze operationale pentru interventii, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii preuniversitare si universitare, cat si pentru infrastructura de formare profesionala continua. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). fonduri europene pentru sere de rosii Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta muncitorilor, mentinerea locurilor de munca existente). 1), este insotita de urmatoarele documente. Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR). Astfel se evita duplicarea eforturilor la nivel national si fiecare dintre statele noastre membre este mai puternic, deoarece prin eforturi combinate se obtin rezultate mai bune decat printr- o actiune fragmentata. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente. In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect.

Fonduri Nerambursabile Pt Ferme De Capre

La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat fonduri nerambursabile pt ferme de capre de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 fonduri drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. in acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”. Transmit AM POR cererile de plata verificate. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Calificari europene ( strategice). VAN, IRR, Rc b etc. Pentru a veni In fonduri nerambursabile pt ferme de capre Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. februarie 2011 Axa prioritara 4. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare fonduri nerambursabile pt ferme de capre estimativa. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii de indeplinit.

Fonduri Nerambursabile Legislatie

Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin. Interviu cu Dacian Ciolos. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. Societate in comandita simpla ? Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Prioritati ale aceste masuri. APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP. Activitatile eligibile sunt. Asistenta tehnica Verifica fonduri nerambursabile legislatie fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Ce se intampla?. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. Pe scurt, planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor satisface cel mai bine nevoile sectorului de transport din Rom? nia in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, oferind o baza solida, analitica in alegerea acelor politici si proiecte. Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? – pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. februarie 2011 Axa prioritara 7. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. diversificarea activitaNilor i veniturilor. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a fonduri nerambursabile legislatie vietii?. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de europene mediu etc). Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ?

Fonduri Europene Pentru Discoteca

Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Planul fonduri europene pentru discoteca CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. Asistenta in implementarea proiectului la semnarea contractului, realizarea dosarului de achizitii, realizare rapoarte tehnice si financiare, intocmire cereri de plata, monitorizare si evaluare 5. Operatiunea 4. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Calendar lansare fonduri fonduri europene pentru discoteca europene nerambursabile iunie. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. autoritatile locale. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . Universitate pentru viitor ( strategice). Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? Pana la aceasta data, au fost contractate doar 14 proiecte, din care doua nu apartin autoritatilor locale, ci unor ONG- uri. Transmit AM POR cererile de plata verificate. 2. 3. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si fonduri europene pentru discoteca toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). CINE poate obtine finantare:
- proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel . servicii topografice. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Majorarea propusa, de 2, 1% in credite de angajament si de 1, 4% in credite de plata, este practic absorbita de rata estimata a inflatiei pentru 2015. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. 31 octombrie 2011. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Sectorul vegetal. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. pentru reproductie si la ingrasat ( iii) ovine si caprine. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga lume. 3. 3. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?.

Accesare Fonduri Nerambursabile Turism

O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare  i difuzare de cuno tinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” accesare fonduri nerambursabile turism Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. ATENlIE! sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. 2. cresterea gradului de atractivitate a sistemului de educatie si formare profesionala, inclusiv prin campanii de informare, orientare si consiliere, concursuri de competente profesionale si sprijinirea tinerilor inscrisi in invatam? ntul obligatoriu de a se familiariza cu viitoarele locuri de munca, calificarile si/ sau oportunitatile in cariera, cu accent special pe zonele rurale si pe persoanele de etnie roma. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. 23- 08. 2011. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel accesare fonduri nerambursabile turism lansat in martie 2010. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de accesare fonduri nerambursabile turism benefic pentru Romania. Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. cresterea calitatii serviciilor turistice. SRL ( infiintata in baza Legii nr. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni; masuri de asistenta tehnica. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor.

Fonduri Nerambursabile Pentru Cafenea

Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. autoritatile publice locale. Mediul rural ? In scopul calcularii marjei din cadrul plafonului pentru credite de plata, creditele corespunzatoare sunt considerate in afara CFM. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o fonduri nerambursabile pentru cafenea gama larga de proiecte din domenii precum. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. 1. 2. 3. Va urma o perioada de conciliere de 21 de zile pentru a se ajunge la un acord de compromis intre Consiliu si Parlament. Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. 2. 3. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului Operational Sectorial Mediu a fost alocata o suma de peste 200 milioane de lei, iar pentru cele facute de beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice ? 180 milioane de lei. Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind fonduri ue modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Prioritati ale aceste masuri. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. Washington DC) ? Cea mai mare problema o pune plata TVA- ului, pe care primariile sunt obligate sa le efectueze la contractarea lucrarilor. Parteneriat pentru ocupare( granturi). Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Atentie. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. Acestea din urma vor implementa strategia, la nivel national fonduri nerambursabile pentru cafenea si local, prin intermediul Programelor Nationale de Reforma ( PNR) elaborate in str? nsa coordonare cu Programele de Stabilitate si Crestere pentru statele din zona Euro si Programele de Convergenta pentru statele din zona non- Euro.

Fonduri Nerambursabile Pomicultura 2014

Fii intreprinzator ( strategice). Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. IN fonduri nerambursabile pomicultura 2014 prezent daca cumulam toate sumele platite de Comisia Europeana catre Romania, avem o rata de absortie de doar 3, 2%. Nu este permisa modernizarea cladirilor care intra sub incidenta dreptului de folosinta. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). In domeniu de productie produse. Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) fonduri Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. MCSI. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. Pescuit. O prima anuala pentru lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care s- a facut impadurirea si de anul de intretinere. 12. Universitate pentru viitor ( strategice). Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. camerele de comert si industrie. se incadreaza in Axa Prioritara I ? 1 ? rata de ocupare a populatiei cu v? rsta intre 20 ? 64 ani de 75%. stimularea spiritului antreprenorial. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare). Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. In cazul in care faci parte din acea categorie de fonduri nerambursabile pomicultura 2014 oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ?

Fonduri Europene Dezvoltarea Resurselor Umane

Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. DMI 1. 4. 1. 4. De asemenea, Comisia s- a angajat sa sustina statele membre in efortul lor de a aplica, dupa caz, cele mai adecvate reforme in domeniul C& I, prin oferirea de sprijin politic, date de prim rang, exemple de bune practici etc. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in fonduri europene dezvoltarea resurselor umane agricultura. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita fonduri europene dezvoltarea resurselor umane unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de fonduri europene dezvoltarea resurselor umane atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Tinerii Fermieri 2014

Proiectele de de investititi ce au ca obiect irigatiile . Ordin nr. Birocratia creste costurile. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin. 1), este insotita de urmatoarele documente: a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). 4. 1. b. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. Procesul de evaluarea si fonduri europene nerambursabile pentru tinerii fermieri 2014 selectie a proiectelor Operatiunea b). Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. i dimensiunea economica a exploataNiei agricole crete cu minim 3 UDE. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor fonduri europene nerambursabile pentru tinerii fermieri 2014 de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care fonduri europene nerambursabile pentru tinerii fermieri 2014 este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. Trei sfaturi in accesarea fondurilor structurale. 1. 1. 2. 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . sunt infiintate in temeiul Legii nr. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele nationale fonduri necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. CINE poate obtine finantare:. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea.